SỨC ÉP CỦA DỊCH BỆNH LÊN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI THÁNG 5/2021