[INFOGRAPHIC] LOGISTICS VIỆT NAM 2020

Năm 2020, sự bùng phát của dịch Covid đã đặt ngành Logistics Việt Nam vào thế suy thoái chung của toàn thị trường, với doanh thu từ dịch vụ logistics