[Discount 60%] Báo cáo ngành thép Việt Nam Q2/2021

42 Pages

  • Single Subscription (104$ ~ 2,420,496 VNĐ)
  • Annual Subscription (963$ ~ 22,412,862 VNĐ)

1. Kinh tế vĩ mô
2. Thị trường thép thế giới
3. Nguyên liệu 
4. Thị trường thép Việt Nam
5. Xuất – nhập khẩu
6. Điểm tin & dự báo
7. Phụ lục

BÁO CÁO LIÊN QUAN