[Discount 20%] Báo cáo ngành Logistics Việt Nam quý 3/2022

40 Pages

  • Single Subscription (208$ ~ 4,840,992 VNĐ)

1. Kinh tế vĩ mô

2. Chuỗi giá trị

3. Tổng quan ngành

4. Hoạt động giao nhận

5. Hoạt động vận tải

6. Hoạt động khai thác cảng 

7. Hoạt động kho bãi

8. Dự báo

9. Điểm tin

BÁO CÁO LIÊN QUAN