Báo cáo ngành hóa chất Việt Nam Q2/2021

31 Pages

  • Single Subscription (260$ ~ 6,000,000 VNĐ)
  • Annual Subscription (963$ ~ 22,223,077 VNĐ)

1. Kinh tế vĩ mô
2. Phân bón và hợp chất hữu cơ
3. Cao su tổng hợp và chất dẻo nguyên liệu
4. Chất tẩy rửa
5. Sơn và mực in
6. Thuốc bảo vệ thực vật
7. Hóa chất cơ bản
8. Sợi nhân tạo

BÁO CÁO LIÊN QUAN