Báo cáo ngành da giày Việt Nam Q2/2021

32 Pages

 • Single Subscription (260$ ~ 6,051,240 VNĐ)
 • Annual Subscription (963$ ~ 22,412,862 VNĐ)
 1. Tình hình vĩ mô
 2. Vị thế ngành
 3. Nguyên phụ liệu
 4. Sản xuất
 5. Tiêu thụ
 6. Xuất nhập khẩu
 7. Phân phối
 8. Dự báo
 9. Điểm tin

BÁO CÁO LIÊN QUAN