[Discount 60%] Báo cáo ngành da giày Việt Nam Q1/2021

18 Pages

  • Single Subscription (104$ ~ 2,420,496 VNĐ)
  • Annual Subscription (481.5$ ~ 11,206,431 VNĐ)

1. Tình hình vĩ mô
2. Vị thế ngành
3. Nguyên phụ liệu
4. Sản xuất
5. Tiêu thụ
6. Xuất nhập khẩu
7. Phân phối
8. Dự báo
9. Điểm tin

BÁO CÁO LIÊN QUAN