Triển vọng ngành sữa Việt Nam năm 2020
Triển vọng ngành sữa Việt Nam năm 2020

Ngành sữa Việt – nhìn lại một năm tăng trưởng ổn định  Ngành sữa Việt Nam năm 2019 có mức tăng trưởng tương đối tốt, đặc biệt là sữa nước,