CÔNG TY CỔ PHẦN
NGHIÊN CỨU NGÀNH
VÀ TƯ VẤN
VIỆT NAM

Chúng tôi cung cấp:
Nghiên cứu và tư vấn thị trường theo yêu cầu, báo cáo ngành công nghiệp chuyên sâu, báo cáo tiêu chuẩn, báo cáo thu thập thị trường và báo cáo doanh nghiệp

Find out more

TẦM NHÌN

Trở thành nguồn thông tin đáng tin cậy nhất phục vụ cho sự phát triển của các doanh nghiệp trong cũng như ngoài nước

SỨ MỆNH

Tạo điều kiện phát triển ngành công nghiệp thông tin trong nước, khai thác có hiệu quả thông tin và tri thức trong tất cả các ngành

how we work

800+

CÔNG TY
NIÊM YẾT

200+

TỔ CHỨC
TÀI CHÍNH

1200+

CÔNG TY CHƯA
NIÊM YẾT

400000+

CÔNG TY
TƯ NHÂN

news