Services

Kết nối thương mại và Tư vấn

Chúng tôi kết nối khách hàng của chúng tôi, cả trong và ngoài nước, tới các đối tác tiềm năng. Với một cơ sở dữ liệu lớn và đáng tin cậy, các chuyên gia đầy kinh nghiệm, chúng tôi tự tin rằng chúng tôi có thể trợ giúp khách hàng đưa ra những quyết định chiến lược, lựa chọn đối tác phù hợp.

Tìm đối tác tiềm năng
- Sàng lọc dữ liệu của các doanh nghiệp
- Phân tích dữ liệu, đánh giá và tìm kiếm đối tác tiềm năng theo tiêu chí của khách hàng

Gặp và nghiên cứu đối tác tiềm năng
- Liên hệ và sắp xếp các cuộc họp với đối tác tiềm năng
- Lên kế hoạch cho các cuộc họp và thảo luận

Đưa ra quyết định
- Trợ giúp khách hàng ký kết hợp đồng với đối tác mới.