NGÀNH XI MĂNG VIỆT NAM

Trong thập kỷ qua, sản lượng xi măng toàn cầu tăng mạnh từ mức x.xx tỷ tấn năm 2002 lên x tỷ tấn năm 2018. Tiêu thụ xi măng thế giới có xu hướng tăng trưởng qua các năm. Xuất khẩu xi măng trên thế giới trong thời gian qua tăng trưởng tương đối chậm và biến động thất thường qua các năm.

Thị trường xi măng Việt Nam tiếp tục dư thừa nguồn cung. Trong quý 1/2019, tổng cung xi măng toàn ngành tăng 4.8% so với cùng kỳ năm 2018. Về lượng cầu, tổng lượng xi măng tiêu thụ đạt khoảng xx.x triệu tấn và vẫn tăng trưởng ổn định so với năm cùng kỳ năm 2018.

Trong quý 1/2019, sản lượng sản xuất cũng như tiêu thụ xi măng tại 3 miền Bắc, Trung, Nam đều tăng trưởng so năm 2018. Xuất khẩu xi măng và clinker của Việt Nam đạt x.xx triệu tấn, tiếp tục tăng trưởng tương đương so với cùng kỳ năm 2018.

Từ đầu năm 2016 đến hết quý 1/2019, giá xi măng xuất khẩu tại Hòn Gai trong cơ bản ổn định ở mức 46.5 USD/tấn, giá clinker xuất khẩu ở mức 30 USD/tấn FOB Cẩm Phả. Bán hàng trực tiếp cho các dự án và các khách hàng công nghiệp sẽ là một xu hướng phát triển mới trong lĩnh vực này trong vài năm tới.

Dự báo trong giai đoạn 2018 – 2020, mức tăng về nhu cầu sẽ ổn định ở mức từ 6-7%, trong khi nguồn cung liên tục gia tăng. Theo Hiệp hội xi măng Việt Nam, năm 2019, tiêu thụ sản phẩm xi măng tại thị trường nội địa đạt khoảng xx triệu tấn, xuất khẩu sản phẩm xi măng có thể đạt xx triệu tấn. Trong giai đoạn 2020 – 2030, VIRAC dự báo mức tăng trưởng ngành đạt khoảng 8%/năm và đến năm 2024 – 2025 Việt Nam cơ bản cân bằng cung cầu.

Danh mục từ viết tắt
Tóm tắt báo cáo
1. Môi trường kinh doanh
1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô
1.2 Hàng rào pháp lý
2. Tổng quan ngành
2.1 Thực trạng ngành Xi măng Thế giới
2.1.1 Sản xuất
2.1.2 Tiêu thụ
2.2 Thực trạng ngành Xi măng Việt Nam
2.2.1 Lịch sử ngành Xi măng Việt Nam
2.2.2 Khái niệm và Phân loại
2.2.3Phân tích doanh nghiệp
Khả năng sinh lợi
Khả năng hoạt động
Sức mạnh tài chính

Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
Công Ty Cổ Phần Xi Măng Sài Sơn
Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn
Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch
Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình
Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn
Công ty xi măng Nghi Sơn
Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai
Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
Công ty cổ phần Xi măng Thăng Long

Danh mục biểu đồ
Biểu đồ 1: Tốc độ tăng trưởng GDP theo quý, 2016 – 2019
Biều đồ 2: GDP theo giá hiện hành và GDP bình quân đầu người, 2013 – 2018
Biều đồ 3: Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, 2012 – Q1/2019
Biều đồ 4: Mức tăng trưởng của các ngành công nghiệp trong năm, 2016 – 2019
Biều đồ 5: Tốc độ phát triển vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quys I, 2017 – 2019
Biều đồ 6: Cơ cấu vốn đầu tư xã hội, Q1/2019
Biều đồ 7: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, 2016 – 2019
Biều đồ 8: Thu hút FDI theo lĩnh vực, Q1/2019
Biều đồ 9: Sản xuất chia theo khu vực 2017e
Biều đồ 10: Sản xuất xi măng thế giới, 2011 – 2018
Biều đồ 11: Top các quốc gia sản xuất xi măng lớn nhất thế giới, 2018
Biều đồ 12: Cơ cấu tiêu thụ xi măng thế giới, 2017
Biểu đồ 13: Tiêu thụ xi măng Thế giới, 2010 – 2018e
BIểu đồ 14: Giá xuất khẩu xi măng trung bình của Việt Nam sang một số thị trường, Q1/2019
Biểu đồ 15: Xuất khẩu xi măng – clinker, 2011 – Q1/2019
BIểu đồ 16: Xuất khẩu xi măng và xi măng, 2016 – Q1/2019
Biểu đò 17: Thị trường xuất khẩu clinke và xi măng, 2016 – Q1/2019
Biểu đò 18: Công suất các nhà sản xuất xi măng để xuất khẩu, 2016
Biểu đồ 19: Các doanh nghiệp xi mặng xuất khẩu trực tiếp, 2018
Biểu đồ 20: Các doanh nghiệp xuất khẩu clinker trực tiếp, 2018
Biểu đồ 21: Sản lượng xi măng nhập khẩu của Việt Nam, 2010 – 2018
Biểu đồ 22: Top các công ty nhập khẩu xi măng, 2018
Biểu đồ 23: Các quốc gia nhập khẩu chủ yếu, 2018
Biểu đồ 24: Giá bán xi măng tại nhà máy của một số công ty xi măng, Q1/2019
Biểu đồ 25: Giá bán lẻ xi măng tại các khu vực, Q1/2019
Biều đồ 26: Giá xuất khẩu xi măng và clinker, 6/2015 -3/2019
Biểu đồ 27: Cơ cấu tiến độ thực hiện dự án xây dựng 2010 – 2015
Biểu đồ 28: Dự báo giá trị xây dựng và cơ sở hạ tầng, 2010 – 2022f
Biểu đồ 29: Tăng trưởng dân số, 2011 – 2018e
Biểu đồ 30: Giá trị ngành xi măng toàn cầu, 2017e – 2022e
Biểu đồ 31: Sản lượng sản xuất xi măng thế giới, 1990 – 2030f
Biểu đồ 32: Dự báo ngành xi măng, 2018e – 2020f
Biểu đồ 33: Doanh thu thuần, 2017 – 2018
Biểu đồ 34: Chỉ tiêu lợi nhuận, 2017 – 2018
Biểu đồ 35: Vòng quay tài sản, 2018
Biểu đồ 36: Vòng quay tài sản cố định, 2018
Biểu đồ 37: Số ngày tồn kho, 2018
Biểu đồ 38: Khả năng trả nợ, 2017 – 2018
Biểu đồ 39: Chỉ số thanh toán, 2017 – 2018
Biểu đồ 40: Tỷ số lợi nhuận, 2017 – 2018

Danh mục bảng
Bảng 1: Thuế Bảo vệ môi trường áp dụng từ tháng 1/2012
Bảng 2: Thuế Tài nguyên áp dụng từ tháng 1/2/2014
Bảng 3: Biểu thuế Xuất – Nhập khẩu áp dụng từ 2016
Bảng 4: Sản lượng sản xuất xi măng của một số quốc gia, 2018
Bảng 5: Xếp hạng các quốc gia xuất khẩu xi măng lớn nhất thế giới, 2016 – 2017e
Bảng 6: Top 10 doanh nghiệp ngành Xi măng có doanh thu lớn nhất năm 2018