Danh mục từ viết tắt
Tóm tắt báo cáo
1. Môi trường kinh doanh
1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô
1.2 Hàng rào pháp lý
2. Tổng quan Ngành Dược Việt Nam
2.1 Ngành Dược Thế giới
2.1.1 Sản xuất – Tiêu thụ
2.2 Tổng quan Ngành Dược Việt Nam
2.2.1 Lịch sử Ngành Dược Việt Nam
2.2.2 Vị thế Ngành
2.2.3 Quy mô và đặc thù Ngành
2.2.4 Chuỗi giá trị Ngành Dược Việt Nam
2.2.5 Sản xuất
2.2.6 Tiêu thụ
2.2.7 Xuất khẩu – Nhập khẩu
2.2.8 Diễn biến giá
2.3 Quy hoạch Ngành
2.4 Động lực và dự báo
3. Phân tích doanh nghiệp
3.1 Chỉ tiêu lợi nhuận
3.2 Cơ cấu chi phí
3.3 Hiệu suất sử dụng tài sản
3.4 Cơ cấu vốn và khả năng trả nợ
3.5 Khả năng thanh toán
3.6 Lợi suất trên vốn đầu tư

CTCP Dược Hậu Giang
CTCP Traphaco
CTCP Xuất Nhập Khẩu Y Tế Domesco
CTCP Dược Phẩm Imexpharm
CTCP Dược Phẩm OPC
CTCP S.P.M
CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex
CTCP Dược Phẩm Hà Tây
CTCP Dược Phẩm Bến Tre
CTCP Dược Lâm Đồng

Danh mục biểu đồ
Biểu đồ 1: Tốc độ tăng trưởng GDP theo quý (%), 2016 – 2019
Biểu đồ 2: Chỉ số giá tiêu dùng thuốc và dịch vụ y tế, 2012 – Q1/2019
Biểu đồ 3: Tỷ giá VND/USD, 1/2013 – 3/2019
Biểu đồ 4: Tỷ giá VND/CNY, 1/2016 – 3/2019
Biểu đồ 5: Cơ cấu dân số, 2014 – 2018
Biểu đồ 6: Dân số và tăng trưởng dân số, 2006 -2018
Biểu đồ 7: Số lượng thuốc mới được FDA cấp phép, 2010 – 2018
Biểu đồ 8: Chi phí đầu tư R&D thế giới, 2010 – 2024f
Biểu đồ 9: Top 10 doanh nghiệp có chi phí R&D lớn nhất, 2017
Biểu đồ 10: Top 10 doanh nghiệp có chi phí R&D lớn nhất, 2024
Biểu đồ 11: Doanh thu ngành dược phẩm Thế giới, 2010 – 2017e
Biểu đồ 12: Doanh thu tiêu thụ thuốc kê toa và genric thế giới, 2010 – 2018
Biểu đồ 13: Tỷ trọng doanh số dược phẩm theo công nghệ, 2010 – 2017
Biểu đồ 14: Thị phần tiêu thụ theo loại thuốc, 2011 – 2017
Biểu đồ 15: Thị phần tiêu thụ theo nhóm, 2017
Biểu đồ 16: Chi tiêu thuốc thế giới theo lĩnh vực điều trị*, 2017
Biểu đồ 17: Nguồn vốn bình quân, TSCĐ và đầu tư dài hạn bình quân doanh nghiệp,
2010 – 2017
Biểu đồ 18: Số lượng doanh nghiệp và lao động nhóm ngành sản xuất thuốc, hóa và dược liệu, 2010 – 2017
Biểu đồ 19: Doanh thu và lợi nhuận trước thuế, 2010 – 2017
Biểu đồ 20: Giá trị sản xuất dược phẩm trong nước, 2010 – 2018e
Biểu đồ 21: Giá trị thị trường ngành dược, 2010 – 2018e
Biểu đồ 22: Tỷ lệ giá trị thuốc sản xuất trong nước của Việt Nam, 2010 – 2018
Biểu đồ 23: Tiêu thụ thuốc sản xuất trong nước, 2010 – 3/2019e
Biểu đồ 24: Chi tiêu thuốc ở Việt Nam, 2009 – 2017e
Biểu đồ 25: Chi tiêu thuốc bình quân đầu người một số quốc gia, 2017e
Biểu đồ 26: Cơ cấu tiêu thụ thuốc theo kênh, 2010 – 2018e
Biểu đồ 27: Thực trạng thuốc Pantented và Generic, 2010 – 2018e
Biểu đồ 28: Giá trị thị trường thuốc kê đơn (ETC), 2011 – 2018e
Biểu đồ 29: Thị trường thuốc không kê đơn (OTC), 2011 – 2018e
Biểu đồ 30: Cơ cấu doanh thu OTC theo kênh bán, 2018
Biểu đồ 31: Thuốc có bằng sáng chế (Patent), 2011 – 2018e
Biểu đồ 32: Thị trường thuốc Generic, 2011 – 2018e
Biểu đồ 33: Nhập khẩu dược phẩm, 2012 – Q1/2019e
Biểu đồ 34: Nhập khẩu dược phẩm, 2017 – Q1/2019e
Biểu đồ 35: Nhập khẩu dược phẩm từ Ấn Độ, 2013 – Q1/2019e
Biểu đồ 36: Top doanh nghiệp nhập khẩu dược phẩm*, Q1/2019e
Biểu đồ 37: Xuất khẩu dược phẩm, 2012 – Q1/2019e
Biểu đồ 38: Top quốc gia xuất khẩu chủ yếu, Q1/2019
Biểu đồ 39: Thuốc kê khai và kê khai lại giá (tăng), 2013 – 2018
Biểu đồ 40: Tổng chi phí chăm sóc sức khỏe, 2010 – 2017f
Biểu đồ 41: Tháp dân số, 2018
Biểu đồ 42: Phát triển dân số trên 60 tuổi trên thế giới, 1950 – 2050
Biểu đồ 43: Cơ cấu cổ đông DHG, 2018
Biểu đồ 44: Cơ cấu cổ đông TRA, 2018
Biểu đồ 45: Cơ cấu cổ đông DMC, 2018
Biểu đồ 46: Cơ cấu cổ đông Imexpharm, 2018
Biểu đồ 47: Cơ cấu cổ đông OPC, 2018
Biểu đồ 48: Cơ cấu cổ đông SPM, 2018
Biểu đồ 49: Cơ cấu cổ đông Vimedimex, 2018
Biểu đồ 50: Cơ cấu cổ đông DHT, 2018
Biểu đồ 51: Cơ cấu cổ đông DBT, 2018
Biểu đồ 52: Cơ cấu cổ đông LDP, 2018
Biểu đồ 53: Tỷ suất lợi nhuận gộp, 2017 – 2018
Biểu đồ 54: Chi phí bán hàng, 2017 – 2018
Biểu đồ 55: Chi phí quản lí doanh nghiệp, 2017 – 2018
Biểu đồ 56: Số ngày tồn kho, 2018
Biểu đồ 57: Kì thu tiền bình quân, 2018
Biểu đồ 58: Vòng quay tài sản, 2018
Biểu đồ 59: Tỷ suất tự tài trợ, 2017 – 2018
Biểu đồ 60: Khả năng thanh toán, 2017 – 2018
Biểu đồ 61: Tỷ suất lợi nhuận, 2017 – 2018

Danh mục bảng
Bảng 1: Thống kê sản xuất thuốc theo chủng loại, 2013 – 3/2019e
Bảng 2: TM&A nhóm sản xuất dược, 2017 – 2018
Bảng 3: Top đối tác nhập khẩu của Việt Nam, Q1/2019
Bảng 4: Top doanh nghiệp xuất khẩu, Q1/2019
Bảng 5: Diễn biến giá một số loại thuốc chính trên thị trường, 3//2018 – 3/2019
Bảng 6: Thống kê chênh lệch giá bán 1 số loại thuốc tại các nhà thuốc, 2019
Bảng 7: 10 doanh nghiệp tiêu biểu ngành Dược 2018