Ngành Dầu Khí Việt Nam 

Năm 2018, trên toàn thế giới trữ lượng dầu mỏ đã được xác minh toàn cầu ước đạt 1,729.7 tỷ thùng; tập trung chủ yếu ở khu vực Trung Đông (chiếm hơn 48.3% trữ lượng dầu mỏ toàn cầu).sản lượng khí tự nhiên toàn cầu đạt 3,867.94 nghìn khối tăng 5.2% so với năm 2017. Khu vực Bắc Mỹ hiện đang dẫn đầu về sản lượng khí tự nhiên, chiếm 27.2% tổng sản lượng toàn cầu, đạt 1,053.9 nghìn khối.

Tại Việt Nam, năm 2019 toàn ngành dầu khí khai thác được 11.07 triệu tấn dầu, chỉ bằng 92% so với năm 2018, sản lượng khí đốt thiên nhiên dạng khí đạt 10.2 tỷ m3, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2018, sản lượng xăng dầu đạt 11.5 nghìn tấn, tăng 21.9% so với cùng kỳ năm 2018. 

Sản lượng dầu thô nhập khẩu của Việt Nam ước đạt khoảng 7.62 triệu tấn với trị giá khoảng 3,596 triệu USD, tăng 47.4% về lượng và tăng 31% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018…

 

Danh mục từ viết tắt

Tóm tắt báo cáo

  1. Môi trường kinh doanh

1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô

1.2 Hàng rào pháp lý

  1. Ngành dầu khí thế giới

2.1 Dầu thô

2.2 Khí đốt

  1. Ngành Dầu khí Việt Nam

3.1 Khái niệm và phân loại

3.2 Lịch sử hình thành và phát triển ngành

3.3 Chuỗi giá trị ngành

3.4 Thực trạng ngành

  1. Quy hoạch

   5 Phân tích doanh nghiệp

5.1 Giới thiệu doanh nghiệp

5.2 Phân tích tài chính

 

Công ty TNHH MTV Lọc Hóa Dầu Bình Sơn

Tổng công ty Dầu Việt Nam

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Tổng công ty khí Việt Nam

Tổng công ty CP khoan và dịch vụ khoan Dầu khí

Danh mục biểu đồ

Biểu đồ 1: GDP theo giá hiện hành và GDP bình quân đầu người, 2013 – 2019

Biểu đồ 2: Tốc độ tăng trưởng GDP theo quý, 2016 – 2019

Biểu đồ 3: Đóng góp của PVN vào GDP, 2008 – 2017

Biểu đồ 4: Đóng góp của thu dầu thô trong ngân sách, 2008 – 2018(*)

Biểu đồ 5: Top 10 quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới ,2018

Biểu đồ 6: Trữ lượng dầu mỏ được xác minh, 2018

Biểu đồ 7: Cơ cấu số giàn khoan thế giới theo khu vực,2019

Biểu đồ 8: Số lượng giàn khoan thế giới, 2014 –2019

Biểu đồ 9: Số lượng giàn khoan Mỹ, 2014 – 2019

Biểu đồ 10: Nguồn cung dầu thế giới, 2006 – 2019

Biểu đồ 11: Nguồn cung dầu mỏ chia theo khu vực, 2019

Biểu đồ 12: Sản lượng sản xuất dầu thô của các nước OPEC, Q1/2016 – Q4/2019

Biểu đồ 13: Cơ cấu sản xuất dầu thô của các nước OPEC, 2019

Biểu đồ 14: Tiêu thụ dầu bình quân đầu người, 2018

Biểu đồ 15: Nguồn cầu dầu thế giới, 2016 – 2020e

Biểu đồ 16: Tiêu thụ dầu theo khu vực, 2019

Biểu đồ 17: Top 10 quốc gia tiêu thụ dầu 2018

Biểu đồ 18: Top 10 quốc gia có trữ lượng khí tự nhiên lớn nhất thế giới, 2018

Biểu đồ 19: Sản lượng khí tự nhiên 1970 – 2018

Biểu đồ 20: Cơ cấu sản xuất khí tự nhiên theo khu vực, 2018

Biểu đồ 21: Các quốc gia dẫn đầu về sản xuất khí tự nhiên, 2018

Biểu đồ 22: Sản lượng tiêu thụ khí tự nhiên 2008 – 2018

Biểu đồ 23: Cơ cấu tiêu thụ khí tự nhiên theo khu vực 2018

Biểu đồ 24: Top 10 quốc gia tiêu thụ khí tự nhiên lớn nhất thế giới, 2018

Biểu đồ 26: Trữ lượng dầu khí tại Việt Nam, 2010 – 2016

Biểu đồ 27: Số mỏ được đưa vào khai thác trong mỗi chu kỳ 5 năm, 2981 – 2015

Biểu đồ 28: Số lượng doanh nghiệp khai thác dầu khí của Việt Nam, 2010 – 2017

Biểu đồ 29: Số lượng lao động trong ngành dầu khí, 2010 – 2018

Biểu đồ 30: Sản lượng khai thác dầu thô của Việt Nam, 2010 – 2019

Biểu đồ 31: Sản lượng khai thác khí tự nhiên của Việt Nam, 2010 – 2019

Biểu đồ 32: Cơ cấu sản lượng khí tự nhiên theo mỏ, 2018

Biểu đồ 33: Tiêu thụ dầu thô của Việt Nam, 2010 – 2019

Biểu đồ 34: Tiêu thụ khí tự nhiên của Việt Nam, 2010 – 2019

Biểu đồ 35: Tiêu thụ khí tự nhiên theo mục đích sử dụng 2018

Biểu đồ 36: Xuất khẩu dầu thô của Việt Nam, 2010 – 2019

Biểu đồ 37: Cơ cấu thị trường xuất khẩu dầu thô theo sản lượng, 2019

Biểu đồ 38: Giá xuất khẩu dầu thô trung bình tại các thị trường, 2019

Biểu đồ 39: Nhập khẩu dầu thô của Việt Nam, 2010 – 2019

Biểu đồ 40: Cơ cấu thị trường nhập khẩu dầu thô theo sản lượng, 2019

Biểu đồ 41: Xuất khẩu khí tự nhiên của Việt Nam theo quốc gia, 2019

Biểu đồ 42: Xuất khẩu khí tự nhiên của Việt Nam, 2013 – 2019

Biểu đồ 43: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu khí tự nhiên lớn nhất, 2019

Biểu đồ 44: Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu khí tự nhiên từ Việt Nam, 2019e

Biểu đồ 45: Nhập khẩu khí tự nhiên của Việt Nam, 2010 – 2019

Biểu đồ 46: Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu khí tự nhiên lớn nhất, 2019

Biểu đồ 47: Cơ cấu thị trường nhập khẩu khí tự nhiên, 2019

Biểu đồ 48: Sản xuất xăng dầu các loại, 2009 – 2019

Biểu đồ 49: Tiêu thụ xăng dầu các loại, 2010 – 2017e

Biểu đồ 50: Xuất khẩu xăng dầu các loại, 2010-2019

Biểu đồ 51: Cơ cấu thị trường xuất khẩu xăng dầu, 2019

Biểu đồ 52: Nhập khẩu xăng dầu các loại, 2010 – 2019

Biểu đồ 53: Cơ cấu thị trường nhập khẩu theo sản lượng 2019

Biểu đồ 54: Diễn biến giá xăng dầu trong nước, 2015 – 2019

Biểu đồ 55: Sản lượng sản xuất LPG, 2009 – 2019

Biểu đồ 56: Quy trình sản xuất, sàng lọc và phân phối khí

Biểu đồ 57: Tiêu thụ LPG, 2009 – 2018

Biểu đồ 58: Nhập khẩu LPG, 2009 – 2019

Biểu đồ 59: Cơ cấu thị trường nhập khẩu LPG theo sản lượng, 2019

Biểu đồ 60: Cơ cấu nhóm ngành theo doanh thu, 2016

Biểu đồ 61: Sản lượng sản xuất polypropylene tại Việt Nam, 2010 – 2018

Biểu đồ 62: Nhu cầu vốn đầu tư theo khu vực, 2016 – 2025

Biểu đồ 63: Nhu cầu vốn đầu tư theo khu vực, 2026 – 2035

Biểu đồ 64: Doanh thu của PVN, 2010 – 6T/2019

Biểu đồ 65: Doanh thu của Petrolimex, 2011 – 2018

Biểu đồ 66: Tăng trưởng doanh thu thuần, 2017 – 2018

Biểu đồ 67: Khả năng trả nợ của các doanh nghiệp năm 2018

Biểu đồ 68: Khả năng thanh toán của các doanh nghiệp, 2017

Biểu đồ 69: Hệ số vòng quay các khoản phải thu, 2018

Biểu đồ 70: Hệ số vòng quay tổng tài sản, 2018

Biểu đồ 71: Tỉ suất lợi nhuận, 2018

 

Danh mục bảng

Bảng 1: Phân loại, đặc tính và ứng dụng các sản

Bảng 2: Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí

Bảng 3: Nhà máy nhiệt điện khí 2018

Bảng 4: Bảng cân đối cung cầu xăng dầu thị trường Việt Nam trung bình từ 2018 đến 2022

Bảng 5: Số lần điều chỉnh giá xăng dầu, 2019