Ngành Linh kiện điện tử Việt Nam

Tổng giá trị sản xuất Linh kiện điện tử toàn cầu năm 2019 ước đạt x,xxx triệu USD, giảm x% so với năm 2018. Tính đến hết tháng 9/2019, chỉ số giá linh kiện điện tử thế giới đạt xx, giảm x% so với mức cao nhất hồi tháng 10/2018. Giá trị sản xuất công nghiệp ngành Linh kiện điện tử trong năm 2019 ước đạt khoảng xxx,xxx tỷ đồng, tăng xx% so với năm 2018. Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam, mức tiêu thụ sản phẩm điện tử của Việt Nam sẽ tăng xx% trong năm 2020. Xuất phát từ giá nhân công rẻ cũng như lợi thế vị trí trong các thị trường bản địa và với sự bùng nổ của mạng Internet, các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam có nhiều cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng các sản phẩm điện tử trên thị trường toàn cầu…

Danh mục từ viết tắt

 Tóm tắt báo cáo

  1. Môi trường kinh doanh 

 1.1. Kinh tế vĩ mô

 1.2. Khung pháp lý

  1. Thị trường Linh kiện điện tử thế giới 

 2.1 Định nghĩa và phân loại

 2.2 Quy trình sản xuất linh kiện điện tử

 2.3 Sản xuất và Tiêu thụ

  1. Thị trường Linh kiện điện tử Việt Nam

 3.1 Lịch sử hình thành và phát triển ngành

 3.2 Hiện trang liên kêt chuỗi giá trị trong ngành điện tử

 3.3 Sản xuất

 3.4 Tiêu thụ

 3.5 Xuất nhập khẩu

  1. Quy hoạch phát triển ngành 
  2. Phân tích doanh nghiệp

 5.1 Giới thiệu doanh nghiệp

 5.2 Phân tích tài chính

 

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN STEC 

 CÔNG TY TNHH INTEL Việt Nam

 CÔNG TY TNHH FOSTER Việt Nam

 CÔNG TY TNHH HOSIDEN Việt Nam

 CÔNG TY TNHH HAESUNG VINA

 CÔNG TY TNHH MEIKO Việt Nam

 CÔNG TY TNHH HA NOI DOOSUNG TECH

 CÔNG TY TNHH SUMIDEN Việt Nam

 

Danh mục biểu đồ

 Biểu đồ 1: Tốc độ tăng trưởng GDP theo quý, 2016 – 2019

 Biểu đồ 2: Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, 2012 – 2019

 Biểu đồ 3: Tỷ giá VND/USD, 1/2013 – 12/2019

 Biểu đồ 4: Thu hút FDI theo lĩnh vực, 2019

 Biểu đồ 5: Năng suất lao động tại Việt Nam, 2011 – 2019

 Biểu đồ 6: Tỷ trọng giá trị xuất-nhập khẩu của Điện tử, Máy tính, Điện thoại các loại và Linh kiện, 2010 – 2019

 Biểu đồ 7: Giá trị sản xuất Linh kiện điện tử và một số thiết bị điện tử toàn cầu, 2017 – 2020e

 Biểu đồ 8: Tốc độ tăng trưởng của ngành Điện tử toàn cầu theo khu vực, 2016 – 2018e

 Biểu đồ 9: Tốc độ tăng trưởng doanh thu thiết bị bán dẫn thế giới, 2010-2020f

 Biểu đồ 10: Doanh thu thị trường bán dẫn toàn cầu, 2012 – 2019

 Biểu đồ 11: Doanh thu thiết bị bán dẫn theo từng loại sản phẩm, 2019e

 Biểu đồ 12: Doanh số bán máy tính bảng toàn cầu, Q1/2016-Q4/2019

 Biểu đồ 13: Thị phần các hãng sản xuất máy tính bảng thế giới, 2018 – 2019 

 Biểu đồ 14: Doanh số máy tính cá nhân thế giới, 2018 – 2019

 Biểu đồ 15: Thị phần các hãng sản xuất máy tính cá nhân, 2019

 Biểu đồ 16: Doanh số điện thoại thông minh thế giới, 2018 – 2019

 Biểu đồ 17: Thị phần các hãng sản xuất điện thoại thông minh toàn cầu, 2018 – 2019

 Biểu đồ 18: Tỷ lệ nội địa hóa của doanh nghiệp điện tử Nhật Bản tại một số quốc gia, 2018

  Biểu đồ 19: Giá trị sản xuất ngành Linh kiện điện tử, 2011 – 2019e

 Biểu đồ 20: Cơ cấu sản xuất linh kiện điện tử theo từng loại, 2019

 Biểu đồ 21: Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành Linh kiện điện tử theo tháng, 2018 – 2019 (Tính theo gốc năm 2015)

 Biểu đồ 22: Số lượng doanh nghiệp và lao động trong ngành Linh kiện điện tử, 2010 – 2018

 Biểu đồ 23: Phân loại doanh nghiệp linh kiện điện tử theo khu vực, 2017 – 2018

 Biểu đồ 24: Tổng tài sản cố định và đầu tư dài hạn bình quân, 2010 – 2018

 Biểu đồ 25: Doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp ngành Linh kiện điện tử, 2010 – 2018

 Biểu đồ 26: Giá trị tiêu thụ linh kiện điện tử, 2012 – 2019

 Biểu đồ 27: Chỉ tiêu dành cho thiết bị di động tại Việt Nam, 2017-2023f

 Biểu đồ 28: Xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện của Việt Nam qua các tháng năm 2018-2019

 Biểu đồ 29: Cơ cấu thị trường xuất khẩu điện thoại và linh kiện,2019

 Biểu đồ 30: Điện thoại di động nguyên chiếc xuất khẩu của Việt Nam, 2019 

 Biểu đồ 31: Cơ cấu thị trường xuất khẩu điện thoại nguyên chiếc, 2019

 Biểu đồ 32: Kim ngạch nhập khẩu điện thoại và linh kiện điện thoại, 2010 – 2019

 Biểu đồ 33: Cơ cấu thị trường cung cấp điện thoại và linh kiện điện thoại cho Việt Nam, 2019 

 Biểu đồ 34: Kim ngạch xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam, 2010 – 2019

 Biểu đồ 35: Cơ cấu nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện theo khối doanh nghiệp của Việt Nam, 2019

 Biểu đồ 36: Top 10 thị trường xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam, 2019

 Biểu đồ 37: Top 10 các mặt hàng xuất khẩu có tỷ lệ FDI nhiều nhất, 2019

 Biểu đồ 38: Kim ngạch nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, 2011 – 2019

 Biểu đồ 39: Cơ cấu nhập khẩu máy tính , sản phẩm điện tử và linh kiện theo khối doanh nghiệp của Việt Nam, 2019

 Biểu đồ 40: Top 10 thị trường cung cấp máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam, 2019

 Biểu đồ 41: Doanh thu tiêu thụ một số thiết bị điện tử, 2017-2023f

 Biểu đồ 42: Doanh thu bán lẻ các nhóm hàng công nghệ điện tử trong nước, 2019

 Biểu đồ 43: Lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận gộp của doanh nghiệp, 2017 – 2018

 Biểu đồ 44: Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, 2018

 Biểu đồ 45: Cơ cấu tài sản, 2018

 Biểu đồ 46: Cơ cấu nguồn vốn, 2018

 Biểu đồ 47: Khả năng thanh toán, 2018

 Biểu đồ 48: Hiệu quả sử dụng tài sản, 2018

 

Danh mục bảng

 Bảng 1: Danh mục yêu cầu của các TĐĐQG đối với nhà cung cấp linh kiện

 Bảng 2: Sản lượng sản xuất các sản phẩm linh kiện điện tử chính tại Việt Nam, 2010 – 2019

 Bảng 3: Sản lượng sản xuất một số chủng loại máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện theo khu vực, 2019

 Bảng 4: Một số dự án FDI đầu tư vào ngành Linh kiện điện tử, 2014 – 2019

 Bảng 5: Sản lượng tiêu thụ một số chủng loại máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện theo khu vực, 2019

 Bảng 6: Nhu cầu các sản phẩm linh kiện điện tử của Canon Việt Nam

 Bảng 7: Nhu cầu các sản phẩm linh kiện của Intel

 Bảng 8: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện đạt kim ngạch lớn nhất, tháng 2019

 Bảng 9: Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động, 2018